Miary powierzchni

W rolnictwie występowało i nadal występuje wiele miar powierzchni upraw. Pragniemy Państwu przedstawić najważniejsze z nich, obecnie i w przeszłości stosowane.

Ar
Jest to jednostka wielkości powierzchni, używana w rolnictwie.
Oznaczana symbolem a.

1 a = 100 m²,
1 a = 1 dam²

(czyli powierzchnia 10m na 10m)

Akr
Angielska miara powierzchni gruntów, używana w krajach anglosaskich. Za akr uznawano obszar, który można było zaorać parą wołów zaprzęgniętych w pług, w czasie jednego dnia.

– 1 akr = 4046,8564 metrów kwadratowych
– 1 akr = 4840 jardów kwardatowych
– 1 akr = 43560 stóp kwadratowych
– 1 akr = 0,404685 hektara

(czyli powierzchnia 40,46 m 100m)

Hektar
Jednostka powierzchni używana w rolnictwie. Oznaczana symbolem ha. Nazwa pochodzi od przedrostka „hekto” – 100.

1 ha = 100 a = 10 000 m² = 1 hm²
1 ha = 0,01 km²

(czyli powierzchnia 100 m na 100 m)

Hektar przeliczeniowy
Hektar przeliczeniowy – to umowna jednostka powierzchni gruntu.

1 hektar przeliczeniowy to 1ha gruntów klasy IV, biorąc za podstawę plon zbóż z 1 ha gleby IV klasy.

Pozostałe klasy gruntów:
I klasa – 1,8
II klasa – 1,6
III klasa – 1,2
V klasa – 0,8
VI klasa – 0,6

Dzięki przemnożeniu powierzchni w hektarach fizycznych dla poszczególnych klas gruntów przez właściwe współczynniki, i po późniejszym zsumowaniu iloczynów uzyskuje łączną liczbę hektarów przeliczeniowych.

Umożliwia to porównanie gleb posiadających różne klasy bonitacyjne.

Łan
Dawna jednostka miary powierzchni używana w rolnictwie. Wielkość łanu w przybliżeniu odpowiadała obszarowi chłopskiego gospodarstwa feudalnego. Łan był podstawą uposażenia chłopa osadzonego na wsi na prawie niemieckim.

Łan mniejszy
Łan mniejszy, chełmiński, zwany też włóką:
1 łan = 30 morg ≈ 17,955 hektara

Łan większy
Łan większy, frankoński.
1 łan = 48 morg ≈ 24,2 hektara

Inne łany
– łan staropolski wynosił 261 morg
– łan wójtowski-rewizorski wynosił 90 morg
– łan królewski sprawdzony wynosił 85 1/3 morgi
– łan królewski hibernowy wynosił 64 4/5 morgi

Morga
Jednostka powierzchni używana w rolnictwie. Początkowo za jedną morgę uznawano obszar, który można było zaorać jednym zaprzęgiem w ciągu dnia. Wielkość morgi była zależna od jakości gleby, zaprzęgu i narzędzi. W Europie 0,33-1,07 hektara.

na ziemiach polskich
1 morga chełmińska około 0,56 ha
1 morga nowopolska = 0,5598 ha

Źródło:
rolnicy.com

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *