Konferencja „Biogazowania – źródło energii odnawialnej dla gminy”

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
„Biogazowania – źródło energii odnawialnej dla gminy”

28-29 maja 2009 r., Poznań

Rada programowa konferencji:
dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Ryszard Szpadt – Politechnika Wrocławska
Krzysztof Krauze – Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania

Opracowany przez Ministerstwo Gospodarki �Program rozwoju biogazowni rolniczych� zakłada, że do 2020 roku w każdej polskiej gminie funkcjonować będzie przynajmniej jedna biogazownia. Jest to główny mechanizm wsparcia rozwoju energii z odnawialnych źródeł energii, umożliwiający jednocześnie utylizację kłopotliwych odpadów rolniczych oraz komunalnych. Ważnym elementem rządowego programu jest również możliwość współfinansowania tego typu zakładów ze środków publicznych.

Kwestie związane z tematyką finansowania instalacji zostaną omówione w pierwszej sesji Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej �Biogazownia – źródło energii odnawialnej dla gminy�, która odbędzie się 28-29 maja 2009 r., w Poznaniu. Podczas obrad zaprezentowane będą doświadczenia związane z budową i eksploatacją biogazowni w Niemczech oraz Szwecji.

Biogazownie umożliwiają produkcję energii w warunkach przyjaznych dla środowiska, a w przypadku Polski, potencjał ich rozwoju jest bardzo duży. Źródłem energii z biogazu mogą być zarówno planowane biogazownie rolnicze jak i istniejące już instalacje znajdujące się na składowiskach odpadów. Przykładem zakładów zagospodarowania odpadów, które czerpią korzyści finansowe z prowadzenia takiej instalacji jest m.in. ZZO z Poznania, Eko Dolina Sp. z o.o. w Łęźycach oraz Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..

W drugim dni konferencji uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zobaczenia wzorcowej instalacji odzysku biogazu ze składowiska odpadów komunalnych, jaka została wybudowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania na składowisku w Suchym Lesie. Głównymi obiektami technicznymi Zakładu jest m.in.: zespół instalacji pozyskiwania biogazu i wytwarzania energii.

Do udziału w obradach zostali zaproszeni przedstawiciele urzędów gminnych, zakładów gospodarki odpadami, izb i stowarzyszeń branżowych oraz firm produkujących instalacje do odgazowania składowisk odpadów oraz budujący biogazownie rolnicze. Organizatorami spotkania jest Abrys Sp. z o.o. i Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania. Patronat medialny nad konferencją objął Ogólnopolski Miesięcznik „Czysta Energia”.

Więcej informacji:
Paulina Pelczyk
tel. 061/655 81 22
e-mail: p.pelczyk@abrys.pl
www.abrys.pl

Program Konferencji:




admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *