Jak gminy mogą opodatkować elektrownie wiatrowe

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jako budowle jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych. Podatek naliczony jest nie od całkowitej wartości urządzenia, lecz jedynie od części stanowiącej ułamek jej wartości.

PROBLEM: W myśl przepisów w farmach wiatrowych budowlami, od których inwestorzy odprowadzają podatek do samorządów, są tylko fundamenty i linie kablowe. Siłownie wiatrowe wraz z instalacjami stanowią budowlę techniczno-użytkową, spełniającą funkcję elektrowni. Czy można przyjąć, że taką funkcję spełniają jakieś wybrane elementy? Zgodnie ze standardami UE cała siłownia wiatrowa wraz z fundamentem stanowi maszynę energetyczną, a nie budowlę.

MF INFORMUJE: Pojęcie budowli zostało zdefiniowane w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.), na podstawie którego budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Posługując definicją budowli określoną w art. 3 prawa budowlanego, w szczególności wyliczonymi przykładami budowli, wskazać należy, że za budowle uważa się części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń). Wynika z tego, że ustawa Prawo budowlane wprost uznaje elektrownie wiatrowe za urządzenia techniczne, jednak za budowle uznaje jedynie ich część budowlaną, tj. fundament i maszt. Pozostała część, w szczególności gondola, wirniki i urządzenia przetwarzające energię w prąd elektryczny, stanowi pozostałą część urządzenia technicznego. Z kolei urządzenie budowlane to urządzenie techniczne, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Odnosząc to do analizowanego zagadnienia, ustalić należy, czy część technologiczna wraz z instalacjami wpisuje się w definicję urządzenia budowlanego. Dla uznania części technologicznej elektrowni wiatrowej za urządzenie budowlane niezbędne jest, aby umożliwiała ona użytkowanie części budowlanej elektrowni wiatrowej (fundamentów, filaru) zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie budzi wątpliwości, iż część prądotwórcza nie została osadzona na maszcie w celu umożliwienia jego użytkowania, lecz wręcz odwrotnie. Istnienie filarów nie ma celu innego niż, ze względów technicznych, umożliwienie funkcjonowania umieszczonych na nich siłowni. W tym stanie rzeczy brak jest zależności wskazanej w definicji urządzenia budowlanego w postaci niezbędności jego istnienia dla możliwości użytkowania związanej z nim części budowlanej zgodnie z jej przeznaczeniem. Część prądotwórcza nie stanowi zatem urządzenia budowlanego w rozumieniu powołanej definicji.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jako budowle jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych. Należy jednak zauważyć, że tak określony przedmiot opodatkowania jest korzystny dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej z farm wiatrowych. Podatek naliczony jest bowiem nie od całkowitej wartości urządzenia, lecz jedynie od części stanowiącej ułamek jej wartości, co stanowi relatywnie niewysoki ciężar ekonomiczny dla przedsiębiorców, a w konsekwencji może wpływać pozytywnie na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. Wyżej przedstawione stanowisko w kwestii uznawania za budowlę jedynie części budowlanej elektrowni wiatrowej zostało uzgodnione z ministrem infrastruktury (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 4938).

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *