Jak dofinansować budowę małej elektrowni wodnej

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Program Infrastruktura i Środowisko oferuje możliwość uzyskania dofinansowania budowy małych elektrowni wodnych do 10 MW. Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w całości dedykowane jest inwestycjom związanym z odnawialnymi źródłami energii. Jakie wymogi musi spełnić przedsiębiorca?

Minimalna wartość projektu kwalifikująca go do dofinansowania wynosi 10 mln zł. Beneficjentami pomocy mogą być przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy, podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny, podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe.

Projekty kwalifikujące się do objęcia krajową pomocą regionalną mogą uzyskać maksymalne dofinansowanie na poziomie 20 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. Natomiast projekty kwalifikujące się do objęcia horyzontalną pomocą na ochronę środowiska otrzymają dofinansowanie na poziomie maksymalnym 20 proc. wartości projektu. W ramach realizowanych projektów wsparcie będzie też obejmować przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej do najbliższej istniejącej sieci. Ocena wniosków, tak jak w przypadku innych technologii OZE finansowanych, odbywać się będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich – preselekcja – polega na ocenie wniosków pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia w oparciu o niepełną dokumentację projektową. Na drugim etapie wymagana jest pełna dokumentacja, a ocena prowadzona jest w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia.

Oprócz spełnienia przez projekt kryteriów formalnych, na pierwszym etapie ocenie podlegać będzie też m.in. stopień gotowości projektu do realizacji (posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę, uzyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, gotowy projekt techniczny i zapewnienie środków finansowych), nakład inwestycyjny na 1 MWh planowanej produkcji energii i nakład inwestycyjny na zainstalowanie 1 MW. Ocena w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia jest oceną punktową. Wybór projektów do dofinansowania będzie się odbywał w trybie konkursu zamkniętego, z określonymi datami rozpoczęcia i zamknięcia naboru wniosków. Nabór i ocenę wniosków prowadzić będzie Instytucja Wdrażająca – Instytut Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.