Jak dofinansować budowę elektrowni na biogaz

W nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 program Infrastruktura i Środowisko oferuje możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji polegających na produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem biogazu. Jak można pozyskać pieniądze UE na ten cel?

Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w całości jest dedykowane inwestycjom związanym z odnawialnymi źródłami energii, w tym wykorzystaniu biogazu do produkcji prądu. Minimalna wartość projektu kwalifikująca go do dofinansowania wynosi 10 mln złotych. W ramach tego działania nie będzie można sfinansować technologii polegających na współspalaniu paliw kopalnych i biogazu, a także budowy lub przebudowy obiektów energetycznych zagospodarowujących odpady komunalne. Beneficjentami pomocy mogą być przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu, podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe.

Projekty kwalifikujące się do objęcia krajową pomocą regionalną mogą uzyskać do 20 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. W ramach realizowanych projektów wsparcie będzie też obejmować przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej do najbliższej istniejącej sieci. Ocena wniosków odbywać się będzie w dwóch etapach: pierwszy z nich – preselekcja polega na ocenie wniosków pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia w oparciu o niepełną dokumentację projektową, na drugim etapie wymagana jest już pełna dokumentacja, a ocena wniosków prowadzona jest w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko.

Oprócz spełnienia przez projekt kryteriów formalnych, na pierwszym etapie ocenie podlegać będzie też m.in. stopień gotowości projektu do realizacji (posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę, uzyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, gotowy projekt techniczny i zapewnienie środków finansowych), nakład inwestycyjny na 1 MWh planowanej produkcji energii i nakład inwestycyjny na zainstalowanie 1 MW. Ocena w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia jest oceną punktową. Wybór projektów do dofinansowania będzie się odbywał w trybie konkursu zamkniętego, z określonymi datami rozpoczęcia i zamknięcia naboru wniosków. Nabór i ocenę wniosków prowadzić będzie instytucja wdrażająca – Instytut Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.