Fazy projektowania siłowni wiatrowych

Na podstawie postanowień „Prawa budowlanego” (Dz. U. 89/1994) oraz „Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. 85/1994) inwestor opracowuje układ prac projektowych dla inwestycji elektroenergetycznych do jakich zalicza się elektrownie wiatrowe. Dlatego aby zrealizować pojednynczną elektrownie wiatrową lub duży park wiatrowy należy wykonać :

I. Studium programowo-przestrzenne
II. Business Plan – plan przedsięwzięcia
III. Koncepcja programowo-przestrzenna
IV. Projekt budowlany
V. Projekt podstawowy
VI. Projekt wykonawczy

W projektowaniu pojedynczych siłowni wiatrowych lub fam wiatrowych wyróżnia się kilka fazy projektowych, fazy te zawsze są specyficzne dla konkretnej lokalizacji, jednak najogólniej podzielić je można na 4 podstawowe grupy:

1. Faza wstępne projektu
2. Faza zbierania danych szczegółowych
3. Faza ekonomiczna
4. Finalizacja projektu


1. Faza wstępna projektu.

A. We wstępnej fazie projektowej projektu musimy ustalić wielkość przedsięwzięcia i formę prawną prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Istotnym elementem są tutaj aspekty prawne ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego, budowlanego i ochrony środowiska. Ważnym elementem jest także wielkość naszej inwestycji, jeśli do 1MW, wówczas nie musimy posiadać koncesji z Urzędu Regulacji Energetyki, gdy o mocy powyżej 1MW to cena uzgadniana jest z lokalnym Zakładem Energetycznym.

B. Kolejnym krokiem jest ustalenie kilku potencjalnych lokalizacji pod budowę elektrowni wiatrowej. Musimy przeprowadzić ocenę zasobów wiatru na danym terenie w skali regionalnej oraz lokalnej – z uwzględnieniem warunków topograficznych, urbanizacyjnych, szorstkości terenu itp.

C. Otrzymanie informacji od Urzędu Gminy dotyczących Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pod naszą inwestycję i terenów sąsiadujących. Musimy posiadać także wykaz właścicieli sąsiadujących gruntów, upewnienia się czy teren nie należy do chronionych, zabytkowych, lasów państwowych, itp.

We wstępnej fazie projektowej najczęściej dochodzi do zaniechania inwestycji.


do góry

2. Faza zbierania danych szczegółowych.

A. Faza zbierania danych dotyczących planowanego podłączenia siłowni wiatrowej do sieci elektrycznej (odpowiednia umowa z ZE).

B. Faza zbierania informacji odnośnie warunków budowlanych na wybranych lokalizacjach. Analiza warunków dojazdowych, warunki pracy sprzętu ciężkiego, niwelacja terenu, wydzielenie obszaru, jaki obejmują nasze inwestycje.

C. Zbieranie danych dotyczących warunków finansowo-prawnych związanych z zakupem, transportem i instalacją elektrowni wiatrowej przez odpowiednie instytucje.

D. Faza zbierania danych dotyczących przestrzennych urządzeń do budowy i eksploatacji wysokich konstrukcji. Liczba wymaganych zezwoleń zależy od miejsca lokalizacji. Uwzględnia się tu szlaki komunikacji lotniczej i trasy przelotu ptaków wędrownych.


do góry

3. Faza ekonomiczna.

A. Ustalenie kosztów zakupu i opłat związanych z elektrownią wiatrową, nakładów przeznaczanych na transport, nadzór budowlany, geodezję itp.
B. Wykonanie biznesplanu i ustalenie efektywności inwestycji. W tym punkcie może także dojść do zaniechania inwestycji, podobnie jak miało to miejsce w fazie wstępnej.


do góry

4. Faza finalizacji. Opracowanie projektu techniczno-prawnego i finansowego inwestycji.

W ostatniej fazie projektowej ma miejsce rozpisanie harmonogramu, zbieranie i analiza cen, podpisywanie umów kredytowych, finalizacja zamówień, uzgodnienia związane z robotami i montażem siłowni wiatrowych, odbiór techniczno-prawny inwestycji oraz analiza norm podatkowych.

Bardzo często projektowanie farm wiatrowych sprowadza się do konkretnych etapów:

1. Wybór terenu pod przyszłą inwestycję:
Na tym etapie analizuje się następujące aspekty:

 • analiza możliwości przyłączeniowych (bliskość linii energetycznej, transformatora itp.)
 • ocena lokalizacji pod kątem ochrony środowiska (teren nie leży na obszarach chronionych, rezerwatach itp.)
 • uzyskanie pozwolenia od odpowiednich organów ruchu lotniczego (elektrownia może być przeszkodą lotnicza)
 • kontrola planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy/miasta i możliwości jego zmian od kątem inwestycji,
 • analiza ukształtowania terenu oraz potencjału wiatrowego na danym terenie

2. Etap badania warunków wiatrowych na danym terenie. Pomiary wiatru:

 • kupno, dostawa, wypożyczenie, ustawienie jednego lub kilku masztów pomiarowych, ewentualnie kupno danych o danej lokalizacji od instytucji lub jednostek naukowo-badawczych
 • skalibrowanie i uruchomienie urządzeń pomiarowych,
 • stała kontrola pomiarów wiatru, regularne wymiany danych z dataloggerów itp.
 • analizy pomiarów z uwzględnieniem danych długoletnich,
 • przygotowanie danych projektu do audytu zewnętrznego.
 • obróbka danych z dataloggerów przez zaawansowane komputerowe programy statystyczne typu WAsP, WindFarmer.

3. Dokonanie niezbędnych zmian w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

 • uzyskanie wytycznych do wykonania ekspertyzy wpływu na sieć, wypełnienie wniosku, aplikacja
 • wykonanie ekspertyzy wpływu na sieć,
 • uzyskanie i negocjacje warunków przyłączeniowych.

5. Wykonanie wszystkich projektów technicznych i uzgodnień dla inwestycji.

 • projekt posadowienia masztu pomiarowego,
 • projekt dróg dojazdowych,
 • projekt konstrukcji fundamentów,
 • projekt energetyczny i budowlany przyłączenia farmy,
 • projekt zagospodarowania terenu,

6. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę.
7. Uzgodnienie umowy przyłączeniowej.
8. Wykonanie wszelkich analiz i projektów od strony ekonomicznej projektu:

 • wykonanie feasibility study,
 • przygotowanie biznes planu na z uwzględnieniem wyliczeń co do produkcji energii elektrycznej,
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych do instytucji finansowych.

9. Znalezienie inwestora końcowego projektu – operatora farmy.
10. Negocjacja umów dostawy sprzętu i urządzeń.
11. Nadzór nad wykonaniem inwestycji.


do góry

Źródło:
„Zależność między poziomem rozwoju energetyki odnawialnej a produkcją urządzeń dla wybranych OŹE w różnych krajach” Paweł Pociask

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *