Ekologia – wykaz czasopism


„Przegląd Komunalny” – Pismo ma charakter informacyjno-poradniczy, jest łącznikiem pomiędzy nauką i praktyką, instytucjami badawczymi i praktykami w samorządach, zarządach gmin i urzędach administracji publicznej. Pismo ma celu szeroką popularyzację interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i zasobów przyrody. Prezentuje najnowsze osiągnięcia techniczne i organizacyjne, stanowiąc forum wymiany doświadczeń. Prezentuje działalność firm i przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Stałe działy: Informator, Kalendarium, Środowisko, Prawo Ochrony Środowiska, Gospodarka Odpadami, Woda-Ścieki, Drogownictwo-Komunikacja, Gospodarka Przestrzenna, Energia, Finanse-Zarządzanie, Zieleń Miejska, Forum. Integralną część czasopisma stanowią dodatki naukowe pod nazwą „Zeszyty Komunalne”. Wydawnictwo ABRYS działa w obszarze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Wydaje specjalistyczne miesięczniki: „Przegląd Komunalny”, „Recykling”, „Czystą Energię”, „Wodociągi-Kanalizację” i „Zieleń Miejską” oraz rocznik „Leksykon Techniki Komunalnej”.

„Aura” – miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Prowadzi dział: środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.

„Ekopartner” – miesięcznik branży ochrony środowiska istniejącym 17 lat na polskim rynku wydawniczym, rzetelnie informującym o aktualnych zagadnieniach ochrony środowiska.

„Ekoświat” – miesięcznik ukazuje się od roku 1993 najpierw jako RAJ, później EKORAJ, a od numeru 4/99 EKOŚWIAT. Jest pismem o ekologii i ochronie środowiska we wszystkich dziedzinach życia. Podstawowym celem czasopisma jest wszechstronna edukacja ekologiczna.

„Ekotechnika” – ogólnopolski kwartalnik o technice w ochronie środowiska, ukazuje się od 1997 roku.
Kwartalnik Ekotechnika to źródło rzetelnej informacji o nowych rozwiązaniach technicznych i technologicznych polskich i zagranicznych urządzeń proekologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami ,ochrony powietrza , techniki pomiarowej w ochronie środowiska, techniki grzewczej, alternatywnych źródeł energii. Prezentowany periodyk również zawiera informacje o najnowszych przepisach prawa branżowego i systemach finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska.

„Poznaj Świat” – najstarszy miesięcznikiem podróżniczo – reportażowy, ukazujący się w Polsce od roku 1948. Początkowo wydawany był przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, a od 2002 wydawcą jest Bernardinum Sp. z o.o.

„Salamandra” – magazyn przyrodniczy

„Echa Leśne” – miesięcznik przyrodniczo-kulturalny; miesięcznik porusza problemy trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej


„Chrońmy Przyrodę Ojczystą” – dwumiesięcznik ma za zadanie popularyzację idei i wspomaganie praktyki ochrony przyrody poprzez publikowanie oryginalnych prac naukowych i artykułów przeglądowych poświęconych naukowym podstawom ochrony przyrody


„Ekonatura” – miesięcznik; edukacja ekologiczna; promocja produktów i urządzeń ekologicznych


„Ekologia i Technika” – dwumiesięcznik; prezentacja najnowszych badań naukowych i doświadczalnych, prac przeglądowych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień poświęconych ochronie środowiska


„Głos Lasu” – miesięcznik; szeroko pojęte leśnictwo oraz ochrona środowiska


„Las Polski” – dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu


„Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” – kwartalnik; szeroko rozumiana ochrona środowiska oraz materiały pokonferencyjne sesji krajowych i międzynarodowych


„Przyroda Polska” – miesięcznik ukazuje się od 1957 roku. Znaleźć w nim można artykuły o niezwykłym świecie roślin i zwierząt oraz zajmujące się problematyką ochrony środowiska, ponadto dodatki „Biuletyn Eko-Edukacyjny” i „Natura i Zdrowie”.


Jeśli zamieszczone linki są nieaktualne /nieaktywne/ lub pragną Państwo umieścić link nieobecny na stronie, prosimy o KONTAKT Agroenergetyka.pl

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *