Efektywność i rentowność elektrowni wiatrowej

1. Efektywność i rentowność elektrowni wiatrowej

Głównymi parametrami określającymi ekonomikę inwestycji z energii wiatru należą:

 • nakłady inwestycyjne, szczególnie nakłady na wybudowanie fundamentów, przyłącza do sieci itp.
 • koszty eksploatacyjne i utrzymania inwestycji;
 • produkcja energii elektrycznej [zależy od warunków wiatrowych]
 • okres eksploatacji turbiny [najczęściej około 20 lat]

Z powyższej grupy najważniejszymi parametrami są: zakup turbiny oraz nakłady inwestycyjne. Wybór odpowiedniego miejsca narzuca nam warunki wiatrowe na danym terenie, więc lokalizacja w dużym stopniu determinuje nam produkcję prądu elektrycznego, a tym samym opłacalność całej inwestycji.
Kolejna część przedstawia strukturę i nakłady inwestycyjne na turbiny wiatrowe.

Tendencjami w ostatnich czasach w dziedzinie turbin wiatrowych są:

 • coraz wyższe i większe turbiny;
 • stały wzrost wydajności elektrowni wiatrowych;
 • spadek nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1kW.

Nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji inwestycji z wykorzystaniem energii wiatru.
W aeroenergetyce nakłady inwestycyjne zależą głównie od wartości samej turbiny. Udział nakładów na zakup turbiny wiatrowej w odniesieniu do całkowitych nakładów inwestycyjnych jest zwykle w okolicach 70 – 80%.
Do nakładów inwestycyjnych włącza się również koszty przyłącza do sieci, instalację elektryczną oraz budowę fundamentów. Ważną rolę odgrywają także dodatkowe nakłady inwestycyjne wynoszące do 24 % całej inwestycji i są to nakłady np. na budowę drogi dojazdowej na teren inwestycji. Poziom dodatkowych nakładów inwestycyjnych zależą od kraju w jakim jest inwestycja (D,UK do 24%, Es,DK poniżej 20%) oraz modelu turbiny jaki zamierzamy zainstalować.

Koszty ponoszone w trakcie eksploatacji urządzeń energetyki wiatrowej.

Rys. Koszty eksploatacji i utrzymania jako średnia w latach 1997-2001.
Dane: DWIA 2002

W przypadku energetyki wiatrowej koszty eksploatacji i utrzymania stanowią sporą część rocznych kosztów turbiny wiatrowej. Gdy mamy do czynienia z nowym urządzeniem to koszty eksploatacji i utrzymania są na poziomie 20% – 25% kosztów całkowitych w przeliczeniu na kWh w ciągu całego okresu eksploatacji.

Koszty eksploatacji i utrzymania obejmują przede wszystkim: ubezpieczenie, części zamienne, naprawy oraz koszty związane z administracją. Na koszty napraw, które jest ciężko oszacować wpływ ma wiek turbiny oraz warunki w jakich ona pracuje.

2. Określenie rentowności i efektywności inwestycji w energetyce wiatrowej.

Określenie rentowności i efektywności inwestycji określane są w opraciu o metody stosowane w krajach o gospodarce rynkowej wg. zaleceń UNIDO. Metody oceny dzielą się na statyczne i dynamiczne.

Metody statyczne stosowane w elektroenergetyce.

 • Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych.
 • Prosta stopa zwrotu, Próg rentowności.
 • Analiza wrażliwości.

Metody dynamiczne stosowane w elektroenergetyce.

 • EAW – Equivalnet Annual Worth. Metoda równoważonego (jednostkowego) kosztu rocznego.
 • NPV – Net Present Value. Metoda wartości zaktualizowanej netto.
 • IRR – Interneal Rate of Return. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu.
 • MIRR – Modified Internal Rate of Return. Metoda zmodyfikowanej stopy zwrotu.
 • PI – Profitability Index. Metoda wskaźnika rentowności.

Źródło:
„Zależność między poziomem rozwoju energetyki odnawialnej a produkcją urządzeń dla wybranych OŹE w różnych krajach” Paweł Pociask

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *