Bariery rozwojowe energetyki wiatrowej

1. Bariery rozwojowe energetyki wiatrowej.

Energetyka wiatrowa spotyka szereg przeszkód rozwojowych utrudniających wdrażanie inwestycji w życie oraz zniechęcające inwestorów. Do najważniejszych barier należą:

A. Bariery prawne i finansowe
B. Bariery informacyjne
C. Bariery techniczne
D. Bariery edukacyjne
E. Bariery ekologiczne


A. Bariery prawne i finansowe:

 • brak mechanizmów ekonomicznych
 • wzrost ilości inwestycji = mniejsza możliwość wsparcia finansowego z funduszów ekologicznych,
 • niestabilne przepisy prawne w zakresie sprzedaży energii z elektrowni wiatrowych do sieci,
 • wysokie nakłady inwestycyjne budowy elektrowni wiatrowych
 • wysokie koszty produkcji energii w elektrowniach wiatrowych

B. Bariery informacyjne:

 • brak powszechnego dostępu na temat zasobów energetycznych wiatru w Polsce
 • brak zorganizowanego systemu informacji o przedsiębiorstwach produkcyjnych i projektowych, dostawcach urządzeń i deweloperach oraz o firmach konsultacyjnych działających w sektorze energetyki wiatrowej
 • brak powszechnie dostępnych informacji o procedurach postępowania przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji budowy elektrowni wiatrowych

C. Bariery techniczne:

 • potrzeba częściowego rezerwowania mocy elektrowni wiatrowych,
 • trudność w planowaniu i przewidywaniu mocy dyspozycyjnej oraz wielkości produkcji energii z elektrowni wiatrowych związana z uzależnieniem tych parametrów od warunków wiatrowych,
 • konieczność znacznej rozbudowy systemu elektroenergetycznego w rejonach o preferencyjnych warunkach wiatrowych,
 • brak sprawdzonych rozwiązań w zakresie współpracy elektrowni wiatrowych z polskim systemem elektroenergetycznym.

D. Bariery edukacyjne:

 • postrzeganie energetyki wiatrowej w społecznym odbiorze poprzez pryzmat tylko pojedynczych inwestycji, a nie poprzez ich wpływ na restrukturyzację sektora energetycznego, przemysłu i rozwój lokalny oraz inne korzyści ogólnospołeczne,
 • niedostateczny zakres programów nauczania na temat energetyki odnawialnej uwzględniających również energetykę wiatrową, w szkolnictwie średnim i wyższym
 • brak programów edukacyjno-szkoleniowych dotyczących energetyki wiatrowej adresowanych do inżynierów, projektantów, architektów, przedstawicieli sektora energetycznego, bankowości, samorządów lokalnych

E. Bariery ekologiczne

 • brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów lub ich łagodzenia z ochroną przyrody i krajobrazu (tzw. dobrych praktyk)
 • brak dokładnego rozeznania wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko przyrodnicze

do góry

Źródło:
„Zależność między poziomem rozwoju energetyki odnawialnej a produkcją urządzeń dla wybranych OŹE w różnych krajach” Paweł Pociask

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *