Akty prawne

Lista wybranych aktów prawnych związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, oraz rozbudowy infrastruktury z tym związanej.


stan aktualny na dzień: 2007-05-14

Ustawy


Ustawa „Prawo Budowane” z dnia 7 lipca 1994
Ustawa „Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997
Ustawa z dnia 4 marca 2005 o zmianie „Prawa Energetycznego”
Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagosopodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217)
Widoczna wyżej Ustawa jest nieaktualna
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr 169, poz. 1200)
Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001

Rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych (Dz. U. Nr 81, poz. 546)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości (Dz. U. Nr 81, poz. 547)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81, poz. 548)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81, poz. 549)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 44, poz. 281)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 41, poz. 261)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 41, poz. 262)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego LPG (Dz. U. Nr 44, poz. 279)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. Nr 251, poz. 1851)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U. Nr 251, poz. 1850)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. Nr 220, poz. 1606)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu interwencyjnego postępowania przy podejmowaniu decyzji dotyczących obniżenia ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych (Dz. U. Nr 213, poz. 1562)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 r.w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 166, poz. 1182)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych (Dz. U. nr 92, poz. 642)
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2006 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2005 r. (M.P. nr 23, poz. 258)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej (Dz.U. nr 30, poz. 209)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych (Dz.U. nr 12, poz. 70)
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie rejestru producentów i przywożących, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych (Dz.U. nr 9, poz. 50)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego wykaz paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe (Dz.U. nr 265, poz. 2219)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych (Dz.U. nr 266, poz. 2240)
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie stawek dopłat do powierzchni plantacji wierzby i róży bezkolcowej
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, poz. 2063)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (Dz.U. nr 219, poz. 1857)
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz.U. nr 219, poz. 1855)
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz.U. nr 218, poz. 1846)
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów (Dz.U. nr 218, poz. 1845)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. nr 216, poz. 1825) Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 141, Poz. 1189)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii.
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz.U. 2004, Nr. 267, Poz. 2657)
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1902)
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1751) Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2004 nr 105 poz. 1114)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. 2004 nr 105 poz. 1113)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.
Widoczne wyżej Rozporządzenie jest nieaktualne

Obwieszczenia


Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2006 w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie ogłoszenia raportu określającego cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach 2005-2014.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r.

Pozostałe


Protokół z Kioto z dnia 11 grudnia 1997 do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
Do oglądania dokumentów w formacie PDF, potrzebny jest Adobe Acrobat Reader. Najnowszą wersję, można ZA DARMO pobrać klikając w załączoną ikonę – ze strony producenta – Adobe inc.

Wszystkie aktualne rozporządzenia w sprawie energetyki można odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki… proszę kliknąć 🙂

Jeśli zamieszczone dokumenty są nieaktualne lub występują problemy z ich pobraniem , prosimy o KONTAKT

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *