26-28.10.2011 Targi OZE – REENEXPO w Centrum EXPO XXI w Warszawie

Firma REECO Poland Sp. z o.o., organizator mię dzynarodowych targów RENEXPO Poland, które odb ędą si ę w dniach 26.-28.10.2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie wspiera rozwój energii ze źródeł odnawialnych.
Tematem targów RENEXPO Poland jest energia ze źródeł odnawialnych,
budownictwo energooszcz dne i remonty z u yciem komponentów domu pasywnego. Grupa REECO jest wiadoma problemów, jakie ta bran a ma w Polsce i stad tez pomysł, aby wspiera „młode” firmy. Firmom, które istniej na rynku polskim mniej ni 3 lata REECO Poland proponuje „Pakiet Specjalny”. W skład tego pakietu wchodzi stoisko z 50% rabatem, mo liwość bezpłatnego udziału w Forum Wystawców i w Spotkaniach Kooperacyjnych, 2 bezpłatne Karty Wst pu na jedną wybraną konferencję (seminarium).

Ka żdemu tematowi targów b dzie towarzyszy wystawa, konferencja lub seminarium oraz Forum Wystawców. Organizator dokłada równie wszelkich stara , aby targi były licznie odwiedzane zarówno przez specjalistów z bran y jak te przez osoby prywatne. Grupa REECO prowadzi kampani marketingow na szerok skal i tak oto drogą pocztow ą dociera do około 30 tysi cy osób, poprzez e-mail do około 120
tysię cy, około 150 tysi cy osób otrzymuje newslettery Grupy REECO a poprzez
stowarzyszenia i organizacje Grupa dociera do ponad 100 tysi cy osób.
B ędą c wystawcą i uczestnikiem RENEXPOź Poland mają Pań stwo możliwość stania
si ę cz ęścią tej kampanii marketingowej.
Grupy docelowe RENEXPOź Poland: firmy budowlane, architekci, doradcy energetyczni, audytorzy energetyczni, przemysł, producenci komponentów, gminy, samorz ądy, uczelnie, rolnicy, technika, in żynierowie, rzemiosło, usługi komunalne, handel energi , finansowanie, promocja, ubezpieczenia, inwestycje, handel, dystrybucja, biura, urz dy, ministerstwa, stowarzyszenia, media i biznes.
Dodatkowo REECO Poland Sp. z o.o. przygotowuje „Dzień Rolnictwa” i „Dzie ń Samorz ądowca”.
W organizacji „Dnia Rolnictwa” zaanga żowało się grono wybitnych osób i instytucji zwią zanych ze środowiskiem rolniczym.
„Dzie ń Samorzą dowca” służb y spotkaniu samorzą dowców celem wymiany doś wiadczeń z dziedziny energii ze źródeł odnawialnych oraz nawi zywania nowych kontaktów.

RENEXPO Poland prezentują c cały wachlarz energii ze źródeł odnawialnych z pewnoś cią powtórzy sukces innych targów i konferencji organizowanych przez Grup
REECO.

Kontakt:
Małgorzata Bartkowski
REECO Poland Sp. z o.o.
ul. Bartycka 22B/21A
00-716 Warszawa
Tel:+48-22-266-02-16
Fax:+48-22-379-78-60
www.renexpo-warsaw.com
info@reeco-poland.pl

REECO Grupa: Organizator REECO Poland Sp. z o.o. jest cz ci grupy REECO z siedzib w Niemczech i filiami w Salzburg/Austria, Bruksela/Belgia, Warszawa/Polska, Budapeszt/ W gry i Arad w Rumunii. Od 1997 roku około 50.000 Ekspertów z 70 krajów uczestniczyło w targach i konferencjach organizowanych przez REECO. Wszystkie terminy targów na www.reeco.eu

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *